Salgs- og leveringsbetingelser

Tilbud/ordre.

Med forbehold for mellemsalg er et tilbud gyldigt i 4 uger regnet fra dettes datering. Priser er ab fabrik medmindre andet er anført i tilbuddet. Priser gælder med forbehold for ændring af valutakurs, told og afgifter samt stigning i priser hos underleverandører, for materialer og lønrelaterede udgifter uden for F & H Com A/S kontrol. Forhøjelse af prisen skal meddeles, inden varen afsendes. Køber kan inden 5 dage annullere ordren. Priser er ekskl. moms. En ordre er først bindende, når den er bekræftet af F & H Com A/S.

Emballage.

Med mindre andet angives, omfatter priser sælgers standardemballage.

Mængde.

For varer fremstillet efter købers særlige krav anses leverancen for opfyldt ved +/- 10% afvigelse i forhold til bestilt mængde.

Produktinformation.

Oplysninger i produktinformation og prislister er ikke bindende.

Returvarer.

Varer tages kun retur mod forudgående skriftlig accept fra F & H Com A/S. Varer som ikke er standard tages aldrig retur.

Levering.

Er der ikke i tilbud eller ordrebekræftelse anført leveringsklausul sker levering ab F & H Com A/S lager i Horsens.

Leveringstid/forsinkelse.

Ændrer køber ordren øges leveringstiden. Skyldes en forsinkelse forhold omtalt under force majeure forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløb af den oprindelige aftalte leveringstid. I andre tilfælde end omfattet af foranstående kan køberen skriftligt meddele en rimelig frist for seneste levering. Efter udløbet af fristen kan køber skriftligt hæve handlen. I øvrigt kan køberen ikke fremsætte krav mod F & H Com A/S.

Betaling.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt beregnes morarente. Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde nogen del af købesummen eller omkostninger, som køber skal betale.

Ejendomsforbehold.

Ejendomsretten til det solgte forbliver sælgers, indtil betaling fuldt ud er sket.

Mangler.

For mangelfulde varer er F & H Com A/S alene pligtig at foretage omlevering. Lagerføres varen ikke af F & H Com A/S, skal omlevering ske så snart F & H Com A/S har modtaget denne fra underleverandøren. Sker der ikke omlevering inden rimelig tid, kan køberen hæve handlen for den mangelfulde del. F & H Com A/S har intet ansvar for mangler eller undladelse af omlevering ud over foranstående. Dette gælder ethvert tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Reklamationer skal ske skriftligt og uden ugrundet ophold. Undlader køber dette kan køberen ikke kræve omlevering.

Tingsskade forvoldt af varen.

Køberen skal holde F&H Com A/S skadesløs i den udtrækning F&H Com A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådant skade og sådant tab, som F&H Com A/S efter dette punkt andet og tredje stykke ikke er ansvarlig over for køberen. F&H Com A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse. b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er F&H Com A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i F&H Com A/S s ansvar gælder ikke hvis F&H Com A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. F&H Com A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det leverede materiel. Det indbyrdes forhold mellem F&H Com A/S og købere skal dog altid afgøres ved en dansk domstol og efter dansk ret jf. afsnittet “Tvister/lovvalg.”

Force majeure.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig ansvarsfrihedsgrund, straks skriftligt at underrette den anden part om årsagen og om ophøret. Hvis en ansvarsfrihedsgrund ikke er ophørt indenfor 3 måneder, kan hver part hæve handlen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

Tvister/lovvalg.

Tvistigheder i anledning af handlen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres ved danske domstole. Retssag anlægges ved F & H Com A/S værneting. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af handlen, skal bedømmes efter dansk lov.